1. Wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata przez pracownika socjalnego.
 3. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.
 4. Udział w zajęciach prowadzonych w Ośrodku jest bezpłatny.
 5. Termin przyjęcia do Domu ustala Kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
 6. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję o skierowaniu do Domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z Kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 8. Okres, na jaki osoba została skierowana do Domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 9. Kierownik Domu może wnioskować do organu wydającego decyzję o jej uchylenie, jeżeli uczestnik w sposób rażący i powtarzający się narusza zasady ustalonego porządku obowiązujące w Domu.
 10. Prawa i obowiązki uczestników reguluje Karta Praw i Obowiązków Uczestnika, z którą uczestnik zapoznaje się w chwili przyjęcia do Ośrodka oraz procedury funkcjonowania uczestników w ŚDS wprowadzane w razie takiej konieczności.
 11. Uczestnicy mają prawo do składania ustnie lub pisemnie skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy do Kierownika Domu.

Uczestnicy Naszego Domu biorą udział w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych by rozwijać kondycję fizyczną, poznawać ciekawe zakątki naszego kraju i aktywnie spędzić czas. Uczestniczą w nich również po to by doskonalić umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych zajęć, doskonalić umiejętności interpersonalne, integrować się, zacieśniać przyjaźnie, poznawać się jeszcze lepiej, bo w innych niż zwykle, nowych sytuacjach.

W trakcie wyjazdów sprawdzają własne umiejętności, przesuwają granice własnego funkcjonowania i pokonują bariery, które dotychczas wydawały im się nie do pokonania.

Corocznie organizujemy dla naszych Uczestników wyjazdy nad morze, w góry czy inne ciekawe miejsca w Polsce – byliśmy już w Jarosławcu, Wisełce, Darłówku, Sarbinowie, Ustce, Międzyzdrojach, Władysławowie, Jastrzębiej Górze, Łebie, Helu, Jastarni, Zakopanem, Krakowie, Iwoniczu – Zdroju, Wadowicach, Pszczynie, Cieszynie, Wieliczce i wielu innych ciekawych miejscach. Często organizujemy również wycieczki po naszej Jurze Krakowsko – Częstochowskiej – m.in. do Kostkowic, Mirowa, Bobolic, Leśniowa, Złotego Potoku, Ogrodzieńca.

Do tradycji Środowiskowego Domu Samopomocy należy organizowanie spotkań świątecznych.

Uczestnicy wraz z rodzinami biorą udział w:

 • spotkaniu opłatkowym,
 • śniadaniu Wielkanocnym,
 • obchodach Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Kobiet.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania integracyjne typu: obchodzenie imienin, urodzin Uczestników czy wyjazdy do zaprzyjaźnionych Ośrodków.

Nasi Uczestnicy biorą udział w imprezach sportowych, kulturalnych, jubileuszowych, piknikach, warsztatach organizowanych przez zaprzyjaźnione Środowiskowe Domy Samopomocy by wymienić tylko:

 • „Piknik Rodzinny” w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu,
 • „Ostojadę”, sportową imprezę organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czeladzi,
 • „Maski”, przeglądzie twórczości teatralnej organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej.

Prestiżową imprezą organizowaną rokrocznie przez nasz Ośrodek jest "Integracyjna Familiada - IN - FA", w której bierze udział ponad 150 osób z kilku Ośrodków dla osób z niepełnosprawnością z woj. śląskiego. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem Uczestników - podczas tego spotkania Uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne, sportowe i artystyczne w przeprowadzanych konkursach. Laureaci konkursów nagradzani są drobnymi upominkami.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach bieżącej pracy terapeutycznej w ŚDS realizowane są zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy, trening kulinarny, umiejętności praktycznych, trening lekowy, trening załatwiania spraw urzędowych,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: treningi mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji, instytucjach kultury, urzędach,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych,
 4. trening umiejetności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 5. poradnictwo specjalistyczne w tym: psychologiczne, pracownika socjalnego,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 8. treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 9. niezbędną opiekę w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 10. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 11. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Oferta naszego Domu obejmuje:

 • trening higieniczny i dbałości o własny wygląd,
 • trening kulinarny,
 • trening umiejętności praktycznych (m.in. sprzątanie, obsługa sprzętu AGD),
 • trening budżetowy,
 • trening lekowy,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • trening załatwiania spraw urzędowych,
 • treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • psychoedukacji,
 • zajęcia z zakresu arteterapii (m.in. muzyczne, plastyczne, teatralne),
 • zajęcia z zakresu agroterapii (m.in.
 • trening komputerowy,
 • trening edukacyjny,
 • trening techniczny,
 • trening umiejętności poznawczych,
 • trening poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej,
 • rękodzielnictwo,
 • biblioterapię
 • terapia ruchową i fizjoterapię,
 • relaksację.

Uczestnicy Ośrodka skorzystać mogą z poradnictwa psychologicznego i poradnictwa pracownika socjalnego.

Zajęcia i treningi odbywają się codziennie indywidualnie lub w grupach, podział na grupy wynika z możliwości psychofizycznych uczestników, poziomu posiadanych umiejętności społecznych, ich potrzeb, możliwości w tym zakresie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu działa od września 1999r. i realizuje zadanie zlecone gminom przez administrację rządową na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu do końca roku 2021 działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, od 1 stycznia 2022 roku działa jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zawiercie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeznaczony jest dla 52 osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Gminy Zawiercie.

Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dom jest przeznaczony dla następujących kategorii osób:

 1. Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 2. Typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.