Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach bieżącej pracy terapeutycznej w ŚDS realizowane są zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy:

 1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening budżetowy, trening kulinarny, umiejętności praktycznych, trening lekowy, trening załatwiania spraw urzędowych,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: treningi mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji, instytucjach kultury, urzędach,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych,
 4. trening umiejetności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 5. poradnictwo specjalistyczne w tym: psychologiczne, pracownika socjalnego,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 8. treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 9. niezbędną opiekę w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 10. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 11. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Oferta naszego Domu obejmuje:

 • trening higieniczny i dbałości o własny wygląd,
 • trening kulinarny,
 • trening umiejętności praktycznych (m.in. sprzątanie, obsługa sprzętu AGD),
 • trening budżetowy,
 • trening lekowy,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • trening załatwiania spraw urzędowych,
 • treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • psychoedukacji,
 • zajęcia z zakresu arteterapii (m.in. muzyczne, plastyczne, teatralne),
 • zajęcia z zakresu agroterapii (m.in.
 • trening komputerowy,
 • trening edukacyjny,
 • trening techniczny,
 • trening umiejętności poznawczych,
 • trening poprawnych zachowań w miejscach użyteczności publicznej,
 • rękodzielnictwo,
 • biblioterapię
 • terapia ruchową i fizjoterapię,
 • relaksację.

Uczestnicy Ośrodka skorzystać mogą z poradnictwa psychologicznego i poradnictwa pracownika socjalnego.

Zajęcia i treningi odbywają się codziennie indywidualnie lub w grupach, podział na grupy wynika z możliwości psychofizycznych uczestników, poziomu posiadanych umiejętności społecznych, ich potrzeb, możliwości w tym zakresie.