1. Wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2. Przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata przez pracownika socjalnego.
  3. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.
  4. Udział w zajęciach prowadzonych w Ośrodku jest bezpłatny.
  5. Termin przyjęcia do Domu ustala Kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
  6. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzję o skierowaniu do Domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z Kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  8. Okres, na jaki osoba została skierowana do Domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
  9. Kierownik Domu może wnioskować do organu wydającego decyzję o jej uchylenie, jeżeli uczestnik w sposób rażący i powtarzający się narusza zasady ustalonego porządku obowiązujące w Domu.
  10. Prawa i obowiązki uczestników reguluje Karta Praw i Obowiązków Uczestnika, z którą uczestnik zapoznaje się w chwili przyjęcia do Ośrodka oraz procedury funkcjonowania uczestników w ŚDS wprowadzane w razie takiej konieczności.
  11. Uczestnicy mają prawo do składania ustnie lub pisemnie skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy do Kierownika Domu.